क्षयरोग उपचार केन्द्र पोखराले विभिन्न विभागका लागि आवश्यक करार सेवाको पदपूर्ति गर्नु पर्ने भएकाले इच्छुक र योग्य नेपाली नागरिकहरुलाई आफ्नो बायोडाटा, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दाताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिसहित प्रधान कार्यालय पोखरामा औपचारिक निवेदन पेश गर्न अनुरोध गरेको छ। उक्त विज्ञापन निम्नानुसार रहेको छ :

Share.

Comments are closed.