चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा गोरखा अस्पतालमा २४ सै घण्टा फार्मेसी सेवा, फिजियोथेरापी सेवा सञ्चालन गर्न कर्मचारीलाई करारमा राख्नुपर्ने भएकाले लोकसेवा आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका र प्रचलित कानून बमोजिम योग्य ठहरिएका सबैको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । थप जानकारीको लागि यस अस्पतालको प्रशासन शाखामा सम्पर्क गर्न सकिन्छ।

विज्ञापन निम्नानुसार रहेको छ:

Share.

Comments are closed.