स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत जि.पी. कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास रोग केन्द्र, दुलेगोण्डा, तनहुँमा केही प्राविधिक पदहरूमा सेवा करार मार्फत पदपूर्ति हुने भएकाले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र यस केन्द्रमा दरखास्त दिनुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

विज्ञापन निम्नानुसार रहेको छ :

Share.

Comments are closed.