सैनिक कल्याण महानिर्देशनालय, जङ्गिअड्डाले सैनिक कल्याण कोषको लगानीमा सञ्चालित विभिन्न निकायमा निम्न दरखास्तहरु खुला प्रतिस्पर्धाबाट करार सेवामा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले इच्छुक तथा योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुलाई यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र सैनिक कल्याण महानिर्देशनालय, जङ्गीअड्डा र सम्बन्धित कलेजहरुमा कार्यालय समयभित्र दरखास्त फाराम भर्न आमन्त्रण गरेको छ ।

विज्ञापन यस प्रकार रहेको छ :

Share.

Comments are closed.