प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ७५३ रोजगार सहायकको लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ। सबै ७५३ गाउँपालिका/नगरपालिकामा रोजगार सहायक १ (एक) को पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट करार मार्फत पदपूर्निति गर्म्ननुपर्ने भएकाले योग्यतामा पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूले रिक्त पदको सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र आवश्यक विवरण र रसिदसहित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कार्यालयमा निवेदन दिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Share.

Comments are closed.