भीमदत्त नगरपालिका सुदूरपश्चिमले करार सेवामा केही पदहरूमा रोजगारी आह्वान गरेको छ। यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र दरखास्त फारम यस कार्यालयमा बुझाउन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Share.

Comments are closed.