मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धनुषामा देहायका पदमा करारबाट पदपूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले आफूले भित्र प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता, अनुभव र नागरिकताको प्रमाणपत्रसहित सम्बन्धित परिषद्को दर्ताको प्रतिलिपिसहित यस कार्यालयमा निवेदन दिन आग्रह गरिएको छ । यो सूचना प्रकाशित भएको मितिबाट १५ दिन र म्याद थप गरी २०७९-०४-२० गते भित्र दरखास्त दिन हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Share.

Leave A Reply