यशोधरा गाउँपालिकाको सूचना प्रवर्द्धन तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम स्वीकृत भइसकेकाले करारमा केही पदहरु कार्यक्रम अवधिभर पदपूर्ति गर्नु पर्ने भएकाले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले आवश्यक विवरण र राजस्व भुक्तानीको रसिद सहित यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र यस कार्यालयमा दरखास्त पेश गर्नुहुन जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

विज्ञापन निम्नानुसार रहेको छ :

Share.

1 Comment