लोक सेवा आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९ /२०८० को लागि वार्षिक रिक्तता क्यालेन्डर प्रकाशित गरेको छ। क्यालेन्डरले पद अनुसार रिक्तता पूर्ति महिना स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। यो वार्षिक क्यालेन्डर २०७९ श्रावण १ देखि २०८० असार ३१ गते (१७ जुलाई २०२२ देखि १४ जुलाई २०२३) सम्म लागू हुनेछ। यस क्यालेन्डरले विभिन्न आवश्यक पदहरु , परीक्षाहरू, र नतिजा प्रकाशन विवरणहरू समावेश गर्दछ। आयोगले वार्षिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न यो क्यालेन्डर प्रकाशित गरेको हो।

Share.

Comments are closed.