काठमाडौं महानगरपालिकामा विभिन्न पदहरुमा रोजगारीको अवसर

काठमाडौं महानगरपालिकामा  विभिन्न पदहरुमा करार सेवामा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यक योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुलाई दर्खास्तको आव्हान गरिएको छ :

विज्ञापन यसप्रकार रहेको छ :

 

Comments

Back to top